యన్.టి.ఆర్. ఖతి(ఫాంటు) నమూనా పుట

తేనెకన్నాతీయనిది మన తెలుగు భాష

 

తెలుగు వర్ణమాల

అచ్చులు

అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ
ఋ ౠ ఌ ౡ
ఎ ఏ ఐ
ఒ ఓ ఔ
ఉభయాక్షరములు
అఁ అం అః
హల్లులు
క ఖ గ ఘ ఙ
చ ఛ జ ఝ ఞ
ట ఠ డ ఢ ణ
త థ ద ధ న
ప ఫ బ భ మ
య ర ల వ
శ ష స హ
ళ ఱ క్ష

గుణింతాలు

క, కా, కి, కీ, కు, కూ, కె, కే, కై, కొ, కో, కౌ, కం, కః
ఖ, ఖా, ఖి, ఖీ, ఖు, ఖూ, ఖె, ఖే, ఖై, ఖొ, ఖో, ఖౌ, ఖం, ఖః
గ, గా, గి, గీ, గు, గూ, గె, గే, గై, గొ, గో, గౌ, గం, గః
ఘ, ఘా, ఘి, ఘీ, ఘు, ఘూ, ఘె, ఘే, ఘై, ఘొ, ఘో, ఘౌ, ఘం, ఘః
చ, చా, చి, చీ, చు, చూ, చె, చే, చై, చొ, చో, చౌ, చం, చః
ఛ, ఛా, ఛి, ఛీ, ఛు, ఛూ, ఛె, ఛే, ఛై, ఛొ, ఛో, ఛౌ, ఛం, ఛః
జ, జా, జి, జీ, జు, జూ, జె, జే, జై, జొ, జో, జౌ, జం, జః
ఝ, ఝా, ఝి, ఝీ, ఝు, ఝూ, ఝె, ఝే, ఝై, ఝొ, ఝో, ఝౌ, ఝం, ఝః
ట, టా, టి, టీ, టు, టూ, టె, టే, టై, టొ, టో, టౌ, టం, టః
ఠ, ఠా, ఠి, ఠీ, ఠు, ఠూ, ఠె, ఠే, ఠై, ఠొ, ఠో, ఠౌ, ఠం, ఠః
డ, డా, డి, డీ, డు, డూ, డె, డే, డై, డొ, డో, డౌ, డం, డః
ఢ, ఢా, ఢి, ఢీ, ఢు, ఢూ, ఢె, ఢే, ఢై, ఢొ, ఢో, ఢౌ, ఢం, ఢః
ణ, ణా, ణి, ణీ, ణు, ణూ, ణె, ణే, ణై, ణొ, ణో, ణౌ, ణం, ణః
త, తా, తి, తీ, తు, తూ, తె, తే, తై, తొ తో, తౌ, తం, తః
థ, థా, థి, థీ, థు, థూ, థె, థే, థై, థొ, థో, ధౌ, థం, థః
ద, దా, ది, దీ, దు, దూ, దె, దే, దై, దొ, దో, దౌ, దం, దః
ధ, ధా, ధి, ధీ, ధు, ధూ, ధె, ధే, ధై, ధొ, ధో, ధౌ, ధం, ధః
న, నా, ని, నీ, ను, నూ, నె, నే, నై, నొ, నో, నౌ, నం, నః
ప, పా, పి, పీ, పు, పూ, పె, పే, పై, పొ, పో, పౌ, పం, పః
ఫ, ఫా, ఫి, ఫీ, ఫు, ఫూ, ఫె, ఫే, ఫై, ఫొ, ఫో, ఫౌ, ఫం, ఫః
బ, బా, బి, బీ, బు, బూ, బె, బే, బై, బొ, బో, బౌ, బం, బః
భ, భా, భి, భీ, భు, భూ, భె, భే, భై, భొ, భో, భౌ, భం, భః
మ, మా, మి, మీ, ము, మూ, మె, మే, మై, మొ, మో, మౌ, మం, మః
య, యా, యి, యీ, యు, యూ, యొ, యే, యై, యొ, యో, యౌ, యం, యః
ర, రా, రి, రీ, రు, రూ, రె, రే, రై, రొ, రో, రౌ, రం, రః
ల, లా, లి, లీ, లు, లూ, లె, లే, లై, లొ, లో, లౌ, లం, లః
వ, వా, వి, వీ, వు, వూ, వె, వే, వై, వొ, వో, వౌ, వం, వః
శ, శా, శి, శీ, శు, శూ, శె, శే, శై, శొ, శో, శౌ, శం, శః
ష, షా, షి, షీ, షు, షూ, షె, షే, షై, షొ, షో, షౌ, షం, షః
స, సా, సి, సీ, సు, సూ, సె, సే, సై, సొ, సో, సౌ, సం, సః
హ, హా, హి, హీ, హు, హూ, హె, హే, హై, హొ, హో, హౌ, హం, హః

 

 
 

నా మాట తెలుగు మాట - నా బాట తెలుగు బాట

వెనుక పుటకు

 
 

Site by: Agnatech